Αναπτυξιακές Γλωσσικές Διαταραχές

Η ομάδα Αναπτυξιακών Γλωσσικών Διαταραχών του ΣΕΛΛΕ στοχεύει στη δημιουργία ενός χώρου ανταλλαγής και προώθησης νέων επιστημονικών δεδομένων και στην πληρέστερη ενημέρωση και συνεχή επιμόρφωση των λογοθεραπευτών στον τομέα των αναπτυξιακών γλωσσικών διαταραχών σε παιδιά. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω της δυναμικής συμμετοχής των μελών της ομάδας σε συνέδρια επιστημονικού ενδιαφέροντος τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, ημερίδες, σεμινάρια και διαδραστικά εργαστήρια, καθώς και μέσω της εκπόνησης ενημερωτικών φυλλαδίων.